Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Jak větrat v restauraci, ve které se kouří?

Nekuřáci by odpověděli, že by se mělo větrat neustále, kuřákům trochu kouře nevadí, ale ve chvíli, kdy se jim začne špatně dýchat, začnou oblaka tabákového dýmu vadit i jim. Jak tedy vyřešit to, aby se v restauracích větralo jen tak, aby byl zajištěn dostatečný přísun čerstvého vzduchu, ale nevětralo se zbytečně? Vždyť zbytečné větrání znamená vyšší náklady... Řešením je čidlo, které dokáže snímat koncentraci látek, které vznikají při hoření cigaret>

Je všeobecně známo, že při hoření cigarety vznikají různé zplodiny, které nejsou vhodné pro lidské zdraví. V tabákovém kouři bylo až dosud identifikováno více než 4000 různých chemických látek, které se podílejí na škodlivých účincích na zdraví člověka.


Obecně lze hrubě rozdělit  zplodiny hořícího tabáku na několik skupin:  jsou to toxické plyny, aromatické uhlovodíky, alkaloidy,  těžké kovy a poslední jsou pevné částice. Zajímavé jsou ty látky, které lze pomocí elektronických čidel relativně snadno vyhodnocovat a pak na základě toho řídit ventilační systémy.

Alkaloidy

Nejdůležitějším alkaloidem, který obsahuje tabákový dým je nikotin, obsah je okolo 1 až 4 mg v jedné cigaretě. Po vdechnutí cigaretového dýmu se během několika sekund dostává přes krevní řečiště do mozku.

Toxické plyny

Při hoření tabáku vzniká celá řada toxických plynů, z nichž toxikologicky nejvýznamnějším je oxid uhelnatý - CO. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu s vysokou schopností se vázat na hemoglobin (více než 200-krát vyšší schopnost než u kyslíku) a je značně jedovatý. Zabraňuje přenosu kyslíku krví z plic do těla a vyvolává tak dušení.

Dalším významným toxickým plynem je z hlediska negativního vlivu na člověka oxid dusičitý - NO2. Velmi snadno proniká z plic do krve a může způsobovat obtíže hlavně dětem a citlivým jedincům například trpícím astmatem. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace oxidu dusičitého desetkrát nižší než pro zdravé jedince. Oxid dusičitý dráždí sliznice, způsobuje pálení očí, dýchací potíže, bolesti hlavy.

V tabákovém dýmu se vyskytuje v nepatrném množství i oxid siřičitý, který je ovšem zhruba 10x méně nebezpečný než oxid dusičitý.

Dalším toxickým plynem tabákového dýmu je formaldehyd, bezbarvý plyn s pronikavým zápachem, který je karcinogenní, způsobuje podráždění sliznic a dýchací problémy, vyvolává bolesti hlavy. Formaldehyd může u vnímavých osob způsobovat astmatické potíže, zánět průdušek, záněty kůže a podráždění oční sliznice.

Aromatické uhlovodíky

Je to široká řada různých chemických látek jako je naftalen, fenantren a antracen.

Těžké kovy

V tabákovém dýmu se ve stopovém množství vyskytují i těžké kovy. Z těch nebezpečných pro zdraví jsou to zejména nikl, kadmium a arsen.

Pevné částice

Tabákový dým, který se line z hořící cigarety se skládá z drobných  pevných částic, které se označují jako dehtové částice. Ty jsou při vdechování tabákového dýmu zanášeny do plic a až do plicních sklípků, kde se usazují a tvoří černý povlak na plicní tkáni kuřáka.


Pro účely sledování kvality vzduchu z hlediska znečištění cigaretovým kouřem jsou důležité oxid uhelnatý, aromatické uhlovodíky a vodík, které je možné indikovat pomocí citlivých polovodičových sensorů. Pro účely  sledování znečištění vzduchu v provozovnách, kde se kouří, prodáváme nová čidla ADS SMOKE. Tyto čidla jsou založena na elektrochemickém principu a vykazují vysokou citlivou již na velmi nízké koncentrace plynných znečišťujících látek, které se nacházejí v cigaretovém kouři. Na přední straně čidla je možné ovládacím kolečkem nastavit úroveň spínání ventilace.

 


      

 

 

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>