Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Odborné výrazy

Absolutní vlhkost vzduchu

Absolutní vlhkost vzduchu je dána hmotností vodní páry v jednotce objemu vzduchu. Jednotkou absolutní vlhkosti vzduchu je kg/m3.

CFM - Cubic Feet per Minute

Akronym pocházející z angličtiny ze slov: Cubic Feet per Minute – jednotka průtoku, udává průtok plynu nebo kapaliny v  kubických stopách za jednu minutu. Jedna kubická stopa je zhruba 28,3 litrů, 1CFM je tedy průtok 28,3 litrů za minutu.

CO - oxid uhelnatý

Bezbarvý, toxický plyn bez zápachu. Jeho vystavení vysokým koncentracím může být velmi nebezpečné. Zdrojem oxidu uhelnatého je nejčastěji nedokonalé spalování, kouření a provoz motorových vozidel.

CO2 - oxid uhličitý

Bezbarvý plyn bez zápachu. Vytváří se při  metabolické činnosti živých organizmů a při procesu spalování. Procesem dýchání dochází ke změně vdechnutého kyslíku na oxid uhličitý, vydechnutý vzduch dospělého člověka obsahuje průměrně okolo 35 000 až 50 000 ppm CO2. Koncentrace ve venkovním vzduchu ve volné přírodě je 350-400ppm.

DCV - Demand Control Ventilation

Akronym pocházející z angličtiny ze slov "Demand Control Ventilation". Takto se označují systémy ventilace, jejichž okamžitý výkon je závislý na aktuální kvalitě vnitřního vzduchu. Tím dochází k výrazným úsporám energie a nákladů na provoz budov.

HVAC - Heating, Ventilating, and Air Conditioning

Akronym pocházející z angličtiny ze  slov "Heating, Ventilating, and Air Conditioning" – topení, ventilace a  úprava vzduchu. Označují se tak ventilační zařízení a systémy, které mají za úkol nějakým způsobem pozitivně ovlivňovat kvalitu vnitřního vzduchu.

H2CO- formaldehyd

Bezbarvý plyn s pronikavým zápachem. Vzniká při  nedokonalém spalování materiálů s obsahem uhlíku. Nachází se ve výfukových plynech automobilů, v tabákovém kouři, atd. Nachází se i v  atmosféře, kde vzniká působením slunečního záření a kyslíku na  uhlovodíky obsažené v atmosféře. Často se uvolňuje z bytových materiálů jako je dřevo, dřevoštěpkové desky, nábytek, koberce, obkladový materiál apod.

IAQ – Indoor Air Quality

Akronym pocházející z angličtiny ze slov "Indoor Air Quality" - vnitřní kvalita vzduchu. IAQ se týká kvality vnitřního vzduchu v budovách, který může být znečištěn a může ovlivňovat zdraví a pohodlí obyvatel. IAQ v  sobě zahrnuje celou šíři možných znečištění vzduchu počínaje mikrobiologický znečištěním,  znečištěním různými alergeny či se může jednat o chemické znečištění (CO, CO2, VOC, Radon). Podle posledních studií se ukazuje, že kvalita vnitřního vzduchu představuje často větší zdravotní riziko než kvalita venkovního vzduchu.

NDIR

Akronym pocházející z angličtiny ze slov "Nondispersive Infrared” -  nerozptýlitelné infračervené záření. Je to název pro metodu často používanou při analýze plynů, kdy se v měřící komůrce měří koncentrace určitého plynu elektro-opticky a to na základě jeho absorpce infračerveného záření o určité vlnové délce.

ppm

Akronym pocházející z angličtiny: “parts per million”. Je to jednotka, která znamená jednu částečku dané substance pro 999 999 dalších částic, tedy jeden díl v miliónu.

Radon

Radon je bezbarvý radioaktivní plyn vznikající při rozpadu rádia, které se může nacházet v podloží budov popřípadě v  některých stavebních materiálech budov. Je to velmi těžký plyn a má tedy snahu se shromažďovat při zemi. Radon představuje velmi rizikový faktor pro zdraví člověka.

Relativní vlhkost

Relativní vlhkost vzduchu je poměr mezi  množstvím vodních par obsažených ve vzduchu a největším možným množstvím par při dané teplotě. Vyjadřuje se v procentech. Relativní vlhkost se  vypočítá jako podíl absolutní vlhkosti vzduchu ku největší absolutní vlhkosti vzduchu při dané teplotě.

Rosný bod

Udává se zpravidla teplota rosného bodu. Je to teplota, na kterou by bylo nutné při stálém tlaku ochladit vzduch, aby vodní pára obsažená ve vzduchu se stala takzvanou sytou vodní párou. Sytá vodní pára při dalším snižování teploty vzduchu kapalní - vzniká rosa.

VOC - Volatile Organic Compounds

Akronym pocházející z angličtiny ze  slov "Volatile Organic Compounds" - těkavé organické směsi.

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>