Dýchejme čistý vzduch! - přejít na úvod
Domácnosti
byty, domy, haly
Firmy
úřady, kanceláře
Školy
jídelny, učebny
Veřejné prostory
kina, divadla, obchodní centra, sály, haly, sportoviště
Restaurace
hotely, sály

Hrozí nám syndrom nevětraného bytu?

Člověk 21. století bedlivě sleduje kvalitu venkovního ovzduší, výskyt cizorodých látek v pitné vodě a potravním řetězci a kontaminaci životního prostředí. Málokdo si však uvědomuje zátěž organismu při dlouhodobém pobytu v bytech se špatnou výměnou vzduchu a nevyhovujícími tepelně-vlhkostními podmínkami. Podle dostupných údajů tráví běžný Evropan ve svém bytě až 40 % svého života.

Jednou z hlavních příčin chronických únavových syndromů je trvalý pobyt v prostředí s nižším obsahem aktivního kyslíku vlivem zvyšování hladiny oxidu uhličitého. Tento nenápadný produkt buněčného dýchání se díky svým vlastnostem snadno hromadí v nevětraných místnostech a způsobuje trvalé bolesti hlavy, celkovou slabost, ztrátu soustředění a jiné nespecifické obtíže, výjimečně i přechodnou ztrátu vědomí. Důvodem je jeho schopnost vytěsnit obsah kyslíku ve vzduchu pod přijatelnou mez. Vždy se ptáme pacientů na ventilační možnosti jejich bytů a navrhujeme nucenou výměnu vzduchu v pobytových místnostech, zejména ložnicích.

Hlavním způsobem tepelné přípravy pokrmů je ohřev na plynovém sporáku. Spalování zemního plynu produkuje celou škálu plynných škodlivin, z nichž na prvním místě stojí nitrózní plyny. Tato směs oxidů dusíku má výrazný dráždivý účinek na sliznice včetně očních spojivek a výstelky dýchacího traktu. Akutní podráždění vede k zánětlivým onemocněním očí, chronické rýmě a může iniciovat u citlivých osob a alergiků i stav podobný průduškovému astma. Kromě nitrózních plynů a oxidu uhelnatého může při nedodržení pracovních postupů v kuchyni hrozit i expozice polycyklickým uhlovodíkům a jiným karcinogenním látkám, které vznikají připálením organického materiálu. Pro řadu z nás je kuchyň pracovním místem a její provoz bez funkční digestoře s odtahem vně objektu si nedovedeme představit.

Zvýšená vlhkost v bytě spolu s omezeným větráním vede k tvorbě a růstu plísní. Tyto organismy produkují řadu škodlivých látek, tzv. mykotoxinů, které způsobují těžká alergická onemocnění a mohou být karcinogenní. Často jsou toxické i jejich spóry při vdechování i přímém kontaktu. Největším rizikem jsou plísně, které mohou lidský organismus využít jako hostitele a velmi obtížně se léčí. Hlavní obranou proti růstu plísní na povrchu i uvnitř stavebních konstrukcí bytu je vedle účinného snížení vlhkosti i nadstandardní výměna vzduchu v bytě.

Výskyt toxických látek z povrchových úprav a vybavení interiérů bytů se již naštěstí stává minulostí. Stále se však setkáváme s uvolňováním formaldehydu z nekvalitních nábytkových dřevotřísek zahraniční provenience. Maximum vzniku imisí této látky vzniká právě při pokojových teplotách a dříve než typický zápach jej prozradí zdravotní obtíže všech obyvatelů bytu. Projevují se pálením očí a sliznic, chronickými záněty horních cest dýchacích a bolestmi hlavy. Formaldehyd se navíc řadí mezi podezřelé karcinogeny. Při výběru interiérového vybavení bytu vždy vyhledáváme výrobce a prodejce s příslušnou certifikací.

Sledování karcinogenního radonu v bytových objektech je pevně zakotvenu jako povinnost ve stavebním zákoně. Tento radioaktivní plyn se uvolňuje do vnitřních prostorů z geologického podloží a oblasti jeho výskytu jsou dostatečně zmapovány. Významnou roli však ještě v nedávné minulosti hrálo používání nevyhovujících stavebních materiálů s obsahem elektrárenských strusek a popílků, tzv. plynosilikátů. V dobře větraných bytech se obsah radonu drží trvale pod limitními hodnotami, samozřejmě v kombinaci s izolací podlah a kontrolou použitých stavebních prvků. Znepokojující je však otázka vlivu radonu v interiérech na stoupající počty rakovinných onemocnění, která dosud byla předmětem klinických studií jen okrajově.

Hlavní zárukou kvalitního bydlení bez cizorodých látek ve vnitřním ovzduší bytu je účinná výměna vzduchu v pobytových místnostech. Významným krokem vpřed je automatické sledování kvality vzduchu pomocí čidel v kombinaci s nucenou výměnou vzduchu s filtrací nebo absorpcí sledovaných škodlivin.

MUDr. Vladimír Hron
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

zpět na všechny články

Naše produkty

Přejít do e-shopu >>